Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Zaginięcie a możliwości Fundacji

Kto może zgłosić zaginięcie do ITAKI?

Może to zrobić każdy, kto również zgłosił ten fakt na policję. Zazwyczaj zgłaszającym jest ktoś z rodziny zaginionego, ale w uzasadnionych przypadkach może to być również osoba niespokrewniona z zaginionym.

Czy mogę kontynuować poszukiwania, jeśli osoba zaginiona została uznana za zmarłą?

Uznanie za zmarłego jest instytucją prawną, która pozwala na przyjęcie, iż osoba zaginiona – po upływie odpowiednio długiego czasu (zasadniczo 10 lat od zaginięcia), uznawana jest za zmarłą. Powoduje to takie same konsekwencje natury prawnej, jak naturalna śmierć osoby.

Wniosek o uznanie za zmarłego wnieść może każda osoba zainteresowana (właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego). Z racji tego, że sąd może z urzędu uchylić swoje postanowienie o uznaniu za zmarłego, nie jest wskazane kontynuowanie poszukiwań zaginionego po jego sądowym uznaniu za zmarłego. Sąd może bowiem uznać to za okoliczność wystarczającą do podważenia wcześniejszego orzeczenia.

Czy mój bliski może być w sekcie?

Obawa o trafienie do sekty lub innych, nowych i nieformalnych ruchów religijnych pojawia się najczęściej w przypadku zaginięć młodych lub samotnych osób. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że tego typu przypadki zdarzają się niezwykle rzadko i zazwyczaj poprzedzone są niepokojącymi faktami i specyficznymi zachowaniami. W przypadku pojawienie się podejrzeń łączących zaginięcie z przystąpieniem do sekty kierujemy rodziny do specjalistów pracujących w Centrach Informacji o Nowych Ruchach Religijnych.

Czy warto wyznaczyć nagrodę za poszukiwania?

W pewnych przypadkach warto wyznaczyć nagrodę dla informatora w zamian na informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia osoby zaginionej. Pamiętać jednak należy iż taką decyzję należy podjąć po wcześniejszej konsultacji z policjantem prowadzącym sprawę. Uczulamy również, iż wyznaczenie nagrody za informację może spowodować napływ fałszywych tropów oraz przyciągnąć osoby, które mogą okazać się nieuczciwe.

Jaka jest procedura pozyskiwania przez policję billingów w przypadku zaginięcia?

W przypadku zaginięcia pierwszej kategorii policja ma obowiązek sprawdzić billingi rozmów wychodzących i przychodzących oraz ostatnie miejsce logowania się telefonu komórkowego osoby zaginionej. W przypadku zaginięcia drugiej kategorii policja może sprawdzić billingi w ramach czynności operacyjnych. W obydwu przypadkach rodzinie nie zostaną ujawnione billingi rozmów, gdyż informacje te zostały pozyskane przez policję w celu wyjaśnienia zaginięcia i podlegają klauzuli „poufne”. Pozyskiwanie wykazu billingów może trwać, gdyż zajmuje się tym jednostka w odpowiedniej Komendzie Wojewódzkiej Policji. Zobacz także opisy kategorii zaginięć w zakładce Jak działać z policją?.

Kto może uzyskać dostęp do konta bankowego, aby śledzić ewentualne transakcje?

Obecnie jedynie prokurator, za zgodą sądu, może dokonać wglądu w konto bankowe konkretnej osoby. Nie ma więc takiej możliwości nikt z bliskich i krewnych osoby zaginionej.

Czy korzystać z jasnowidzów?

Część rodzin zgłaszających zaginięcia swoich bliskich do ITAKI korzysta także z usług jasnowidzów. Z doświadczenia ITAKI wynika, że w żadnym przypadku pomoc jasnowidza nie przyczyniła się do odnalezienia osoby zaginionej, co więcej, dla części rodzin korzystanie z tego typu pomocy okazało się być trudnym i przykrym doświadczeniem.

Czy korzystać z prywatnych detektywów?

Skorzystanie z usług prywatnego detektywa jest indywidualną decyzją rodziny. Ponieważ jednak usługi tego typu wiążą się ze znacznymi wydatkami, radzimy, by przed skorzystaniem z nich dokładnie dowiedzieć się, jakiego rodzaju pomoc dany detektyw może zaoferować. W szczególności warto sprawdzić, czy nie oferuje tego samego, co za darmo wykonać może policja lub ITAKA.

Czy pomoc ITAKI jest bezpłatna?

TAK. Pomoc ITAKI jest całkowicie bezpłatna. Można natomiast przekazać darowiznę na poszukiwania osób zaginionych. Jej dokonanie lub brak nie ma żadnego związku z prowadzeniem danej sprawy. Więcej informacji jak przekazać darowiznę.

Co zrobi ITAKA po otrzymaniu zgłoszenia?

  • Dane osoby poszukiwanej zamieścimy w Internetowej Bazie Danych Osób Zaginionych. Ze strony internetowej będzie można pobrać gotowy plakat z informacją o zaginięciu bliskiej osoby, co umożliwi to aktywne włączenie się w poszukiwanie wielu nowych osób.
  • Każdy kto wie coś o losie poszukiwanej osoby, będzie nam anonimowo przekazać informacje, które po zweryfikowaniu natychmiast przekażemy rodzinie lub osobom upoważnionym do kontaktu.
  • W miarę możliwości zamieścimy komunikat o zaginięciu w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Kogo nie szukamy?

Fundacja  ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zajmuje się poszukiwaniem osób, które zaginęły w niewyjaśnionych, nagłych okolicznościach.

Fundacja nie zajmuje się następującymi sprawami:

  • osobami zaginionymi w czasie II wojny światowej
  • zaginięciami wynikłymi z  przesiedleń i repatriacji ludności po wojnie
  • poszukiwaniem dawnych znajomych, sąsiadów z którymi stracono kontakt

Poniżej zamieszczamy informacje o instytucjach, do których można się zwrócić się o pomoc, samodzielnie prowadząc poszukiwania.

Poniższe informacje zgromadziliśmy w związku z częstymi pytaniami kierowanymi do ITAKI. Nie bierzemy natomiast żadnej odpowiedzialności za tryb udzielania informacji przez wskazane poniżej instytucje.

Wydział Ewidencji Ludności (WEL) lub tożsama jednostka w urzędzie miasta lub gminy

Jeżeli wiesz, jaki był ostatni znany adres zamieszkania osoby poszukiwanej, można wówczas ustalić jej aktualny adres zwracając się do Wydziału Ewidencji Ludności lub tożsamych jednostek w Urzędzie Miasta lub Gminy. Nie ma znaczenia, ile razy osoba poszukiwana przeprowadziła się. Musi ona natomiast – zapytana przez urząd – wyrazić zgodę na ujawnienie swojego adresu. W wypadku, gdy poszukiwana osoba nie żyje, zostaniemy o tym poinformowani przez urząd.

W odpowiednim wydziale należy złożyć wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych” (korespondencyjnie lub osobiście). We wniosku prosimy podać jak najwięcej danych dotyczących osoby, która jest poszukiwana, m.in. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, ostatni znany adres zameldowania itp. Im więcej danych, tym większe prawdopodobieństwo poprawnej ich weryfikacji przez urząd. Prosimy pamiętać, aby wniosek uargumentować.

Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty 30,40 zł na konto urzędu. Numer konta oraz wskazówki jak prawidłowo wypełnić druk wpłaty można uzyskać kontaktując się z odpowiednim wydziałem lub jednostką w urzędzie. Wpłata nie podlega zwrotowi.

Wydział Udostępniania Informacji (WUI) Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Do wydziału warto zwrócić się, jeżeli nie otrzymaliśmy informacji w urzędzie miasta lub gminy oraz gdy nie posiadamy wielu danych dotyczących poszukiwanej osoby.

Do wydziału należy wysłać wypełniony „wniosek o udostępnienie danych ze zbioru PESEL”. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty 31 zł na konto ministerstwa. Wpłata nie podlega zwrotowi.

Na przekazie należy wpisać:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Batorego 5, 00-951 Warszawa
NBP O/O Warszawa
Konto Nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000

Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy przesłać na adres:
Wydział Udostępniania Informacji
Departament Centralnych Ewidencji Państwowych
MSWiA
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się wydziałem telefonicznie: 22 602 88 00 (w godz. 8.00 – 16.00).

Jeżeli poszukiwana osoba nie wyrazi zgody na udostępnienie swoich danych, wtedy uzyskamy z urzędu odpowiedź odmowną. W wypadku, gdy poszukiwana osoba nie żyje, zostaniemy o tym poinformowani przez wydział.

Parafie i wspólnoty religijne

Jeżeli znane jest wyznanie osoby poszukiwanej, wtedy warto zwrócić się z prośbą o pomoc do kościoła lub wspólnoty, której osoba była członkiem. Kościół katolicki w księgach parafialnych gdzie osoba była ochrzczona przechowuje informacje o udzielonych sakramentach (niezależnie od miejsca parafii w których zostały udzielone). W księgach znajdą się zatem informacje np. wstąpieniu w związek małżeński ewentualnym pochówku.

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK

Biuro poszukuje i zajmuje się ustalaniem losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Prowadzi także poszukiwania rodzin uchodźców/migrantów zaginionych na terytorium Polski. Posiada bogate materiały z okresu II wojny światowej. Pomoc udzielana jest bezpłatnie. Więcej informacji na stronie: www.pck.pl

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK
ul. Mokotowska 14
00-950 Warszawa
tel.: 22 326 12 64, faks: 22 628 43 48
e-mail : biuro.poszukiwan@pck.org.pl, tracing.service@pck.org.pl

Osobiste przyjęcia interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Centralne Archiwum Wojskowe

Instytucja dysponuje księgą poległych na polu chwały w latach 1943-45, aktami jednostek wojskowych w Polsce do lat 50-tych, a także Zeszytem Ewidencyjnym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wszelkie informacje Centralnego Archiwum Wojskowego dotyczą wojska polskiego oraz terenu Polski. Z materiałów archiwalnych można korzystać osobiście w pracowni udostępniania akt lub zlecić pracownikom Archiwum wykonanie kwerendy. Zamówienia (rewersy) można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, faksu oraz e-maila. Więcej informacji na stronie: www.caw.wp.mil.pl

Centralne Archiwum Wojskowe
ul. Czerwonych Beretów bl. 124
00-910 Warszawa
Informacja Archiwalna tel.: 22 681 45 84
e-mail: caw@wp.mil.pl

Fundacja Ośrodka KARTA

Organizacja dysponuje bogatymi zbiorami dokumentów z okresu II wojny światowej. Prowadzi m. in. „Indeks Represjonowanych” – całościową, imienną dokumentację losów obywateli polskich prześladowanych w ZSRR w latach 1939-56. Materiały są udostępniane w czytelni od poniedziałku do czwartku. Więcej informacji na stronie: www.karta.org.pl

Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel. 22 848 07 12, faks: 22 646 65 11
e-mail: ok@karta.org.pl

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie?

Napisz: itaka@zaginieni.pl lub zadzwoń na 24h linię wsparcia.
Chętnie na nie odpowiemy, dodatkowo opublikujemy je na tej stronie.