Kontakt

Zgłoś zaginięcie
+ 48 22 654 70 70

W sprawie zaginionego dziecka
116 000

Pomóż! Poszukujemy osób

KRS 0000126459  
BAZA
Baza zaginionych O Fundacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO”, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. informujemy, że:

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ITAKA-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych zwana dalej „Fundacją”.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw poprzez e-mail: administracja@zaginieni.pl, telefon: 22 620 16 10 lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, skr.poczt.127, 00-958 Warszawa 66.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających zaginięcie realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tzn. w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Przetwarzanie danych osobowych osób zaginionych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d
w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c RODO, tzn. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych,
w szczególności publikacją wizerunku osoby zaginionej jak również w zakresie niezbędnym do korzystania z poradnictwa oferowanego przez Fundację.

Odbiorcy danych

Wskazane powyżej dane osobowe osób zaginionych Fundacja może udostępniać innym niezależnym odbiorcom wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działań poszukiwawczych, udzieleniem niezbędnej pomocy oraz w celach związanych z publikacją wizerunku osoby zaginionej.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Wskazane powyżej dane osobowe osób zaginionych Fundacja może udostępniać innym niezależnym odbiorcom wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działań poszukiwawczych, udzieleniem niezbędnej pomocy oraz w celach związanych z publikacją wizerunku osoby zaginionej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe osób zgłaszających jak i dane osobowe osób zaginionych będą przechowywane przez Fundację przez okres niezbędny do prowadzenia działań poszukiwawczych, publikacji wizerunku osoby zaginionej jak również w celach związanych z korzystaniem z poradnictwa oferowanego przez Fundację osobom zaginionym i ich rodzinom.

Prawa osób których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

  1. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. f) prawo do przenoszenia danych;
  7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie swoich danych osobowych przez osobę zgłaszającą zaginięcie w celu zgłoszenia zaginięcia osoby zaginionej do Fundacji jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak i przepisów o charakterze aktów prawa resortowego wydawanych przez Komendanta Głównego Policji określających status osoby uprawnionej do zgłoszenia zaginięcia osoby na Policji.

Podanie danych osobowych osoby zaginionej przez osobę zgłaszającą zaginięcie jest wymogiem niezbędnym do prowadzenia działań podejmowanych przez Fundację na rzecz odnalezienia osoby zaginionej.